Privacyverklaring

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bart van Wijk is de Functionarissen Gegevensbescherming van Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving . Zij zijn te bereiken via info@bartvanwijk.com.

Contactgegevens:
Bart van Wijk ontwerp & vormgeving
0032(0)485.744.838

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website via statistieken

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bartvanwijk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw informatieverzoek te kunnen beantwoorden.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving ) tussen zit. Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • PC met wachtwoordbeveiliging en adresboek, emailprogramma;
  • nieuwsbriefprogramma Mailchimp met verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia > Bewaartermijn: zolang nodig > Reden: voor klantcontact
  • statistieken > Bewaartermijn: max. 2 jaar > Reden: inzicht in werking websites

Delen van persoonsgegevens met derden

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies zijn voor het bijhouden van statistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bartvanwijk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bartvanwijk.com. Bart van Wijk – ontwerp & vormgeving heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018

Reacties zijn gesloten.